กรุงเทพมหานคร –สำนักงานเครือข่าย ส่งเสริมการผลิต และบริโภคเพื่อสุขภาพ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จัดประชุมรณรงค์ในการใช้สิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ร้านร่มไม้ปลายนา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  2563 ที่ร้านร่มไม้ปลายนา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำนักงานเครือข่าย ส่งเสริมการผลิต และบริโภคเพื่อสุขภาพ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จัดประชุมรณรงค์ในการใช้สิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีนายปารุต  อรหัตมานัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายมานิตย์   แสนเกษม  ประธานเครือข่าย สำนักงานเครือข่าย ส่งเสริมการผลิต และบริโภคเพื่อสุขภาพ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโซนกรุงเทพฯตะวันออก เข้าร่วมประชุมและนำสินค้ามาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
   


* การจัดประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมเปิดงาน 20 ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนโชนกรุงเทพมหานครตะวันออก โดย ดร.โฆษิต สุวินิจกิจ กลุ่มกรุงเทพฯ 24 เปิดงาน และหัวข้อการประชุมประกอบด้วย แนวทางการจดวิสาหกิจชุมชน ,เส้นทางการจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสู่ตะวันออกกลาง ,ระยะเวลาขอรับทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน งบประมาณปี 64 ,การกำหนดจำนวนร้านค้าของแต่ละเขตทั้ง 50 เขต ,กำหนดวันทีจะเริ่มจำหน่ายสินค้า ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นตามหัวข้อดังกล่าว และสรุปแต่ละหัวข้อเพื่อปฏิบัติร่วมกันต่อไป

** นายมานิตย์   แสนเกษม  ประธานเครือข่าย สำนักงานเครือข่าย ส่งเสริมการผลิต และบริโภคเพื่อสุขภาพ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าใจหลักเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ตรงตามความต้องการของตลาดในประเทศ และนำไปสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคตต่อไป   

-------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายมานิตย์   แสนเกษม  ประธานเครือข่าย สำนักงานเครือข่าย ส่งเสริมการผลิต และบริโภคเพื่อสุขภาพ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ--------

*** ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน
//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.