TCEB (สสปน.)จัดกิจกรรม"Road Show เพื่อสร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์" ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"Road Show เพื่อสร้าง การรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์" จังหวัดนครสวรรค์ เปรียบเสมือนเป็น"ประตูสู่ภาคเหนือ" เป็นเมืองชุมทางแม่น้ำที่สำคัญ ดังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่รวมของแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน และยังเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางภาคเหนืออีกด้วย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปี 2563 ไว้ว่า จะสร้างการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองนครสวรรค์ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาหลายด้าน อาทิ เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต  ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข และพัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศในอัตราที่สูง ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่าห้าหมื่นล้านบาทต่อปี รวมถึงยังกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัดตั้งการดำเนินโครงการ กฏบัตรนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่น ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น แนวคิด แนวทาง โครงการที่ถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในโครงการวันนี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ เข้ามามีส่วนร่วมของการใช้ไทยไมซ์คอนเน็ค โดยผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ขายจะได้รับประโยชน์โดยจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการโปรโมทธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถติดต่อธุรกิจโดยตรงกับลูกค้าในตลาดทั่วไทย และทั่วโลก รวมถึงสิทธิประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ จาก สสปน. อีกมากมายอย่างต่อเนื่อง
ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ผู้แทน สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ ได้ชี้ให้เห็นถึงระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ ในปีงบประมาณ 2563 นี้ สสปน. จึงได้ดำเนินการอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ ส่วนภาคตะวันออก ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เกิดความตระหนักถึงประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมของการใช้ไทยไมซ์คอนเน็ค(Thai mice connect และทำกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Compaign) เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการใช้งานระบบไทยไมซ์คอนเน็ค(Thai MICE connect) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน 100 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมไมซ์ และผู้ใช้บริการ ไทยไมซ์คอนเน็ค และคาดหวังว่า ไทยไมซ์คอนเน็ค จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลและกิจกรรมไมซ์ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร ทางธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย อย่างยั่งยืนต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644 -  0886436594!!!!!!! ขับเคลื่อนโดย Blogger.