"นครสวรรค์ในความพอเพียง" สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ

ณ. สนามหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ ( นครสวรรค์ในความพอเพียง) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
ตามที่รัฐบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์" ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นการพัฒนาให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข เป็นการสร้างพื้นฐานของการพึ่งตนเองลดความเหลื่อมล้ำในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางการดำรง อยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จะช่วยแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นหลักการที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ด้วยการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย
จังหวัดนครสวรรค์ ถึงได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน ขยายผลไปสู่เครือข่ายที่เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในวันนี้หมู่บ้านเป้าหมายได้การนำผลงานของหมู่บ้านที่ผ่านการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 15 หมู่บ้านจาก 15 อำเภอ มาแสดงพลังให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! ขับเคลื่อนโดย Blogger.