คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์

ที่ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการฯ โดยมี นายอภิชาติ พึ่งทอง ผู้จัดการสถาบันเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่า โครงการฝึกอบรมอาชีพและจัดสวัสดิการสำหรับผู้ยากไร้ ผู้ลำบาก และผู้เปราะบาง ในพื้นที่ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพผู้ยากลำบาก และเปราะบางในสังคม และเพื่อสร้างการเรียนรู้ถึงความเข้าใจตนเอง และการรวมกลุ่มกันอบรมอาชีพและจัดสวัสดิการสำหรับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลช่องแค โดยการสรรหากลุ่มเป้าหมายได้คัดเลือกมาจาก ผู้ยากไร้ ผู้ยากลำบาก และผู้เปราะบาง โดยมีการเก็บข้อมูลของพลเมืองอาสาประชารัฐจำนวน 25 ครอบครัว ซึ่งวิธีการดำเนินงานของกลุ่ม ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และประชุมคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ โดยมีการจัดอบรมทำปุ๋ยหมักและดินปลูกต้นไม้ การอบรมการเลี้ยงเห็ดและดูแลโรงเห็ด


ซึ่งจากการลงพื้นที่ประเมินผลโครงการดังกล่าว นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้ข้อเสนอแนะที่ดีกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ ในการบริหารจัดการของกลุ่มต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.