รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ประเมินโครงการสร้างความรู้เพื่อลดความรุนแรงต่อ เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ที่ตำบลพรหมนิมิต

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายปรีชา  เดชพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่พร้อมด้วย นางศรีสุดา   เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ประเมินโครงการสร้างความรู้ เพื่อลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในพื้นที่ ต.พรหมนิมิต  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์   ซึ่งเป็นโครงการ ที่ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพซึ่งเป็นทางเลือกในการหารายได้ให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานโครงการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น ครอบครัว ที่มีความเสี่ยงรุนแรงจำนวน 20 คนโดยคัดเลือกจากฐานข้อมูลการสำรวจความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวและสมาชิกครอบครัวทั่วไปจำนวน 30 คน  และเป้าหมายของผลการดำเนินโครงการ จะต้องสามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการ ได้ครบทั้ง 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  2)กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมไทยให้กับบุคคลในครอบครัว และ 3) การถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม  เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และแก้ปัญหาสังคม ได้อย่างแท้จริง ต่อไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.