มุกดาหาร - สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร จัดบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลโทธัญญา  เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 กล่าวเปิดโครงการฯ ,พันเอก พรเทพ ชิ้นสุวรรณ  รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ,นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และนางธงชัย โสดา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดงาน ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

*การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ซึ่งจะได้มีความเข้าใจสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร พร้อมกันนี้จะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และได้รับรู้ช่องทางในการเสนอปัญหากับความต้องการพัฒนาการเกษตรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ศึกษาทำความเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาและยกระดับการทำการเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรต่อไป


     

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร / ทีมข่าวรอบรั้วภูธร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.