สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญจัดอบรม "โครงการสร้างเครื่อข่ายสานสัมพัธ์มาดี ฯ"

วันที่ 21 สิงหาคม 63  เวลา 09.00 น.  นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบรรยายพิเศษการพัฒนาประเทศ
        นางสาวสมบูรณ์ ชาลีวรรณ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กล่าวว่า การจัดทำสำมะโนประชากร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การอบรมครั้งนี้มีผู้แทนจากโทรศัพท์จังหวัด ผู้แทนจากกลุ่มบริษัทดีแทค มาร่วมให้ความรู้ให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านจำนวน 89 คน เพื่อให้เกิดเครือข่ายสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น


ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ รายงาน 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.