พ่อเมืองสี่แคว จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน จัดโดย เทศบาลตำบลลาดยาว เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว บ้านศาลเจ้าไก้ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และศาลเจ้าไก่ต่อ  และผู้ที่เข้าอบรมร่วมให้การต้อนรับ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41 กำหนดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ มีความรู้และเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ เทศบาลตำบลลาดยาว เจ้าไก่ต่อ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และศาลเจ้าไก่ต่อ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! ขับเคลื่อนโดย Blogger.