เวียงป่าเป้าประชุมวางแผนใช้เงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพจอีจันช่วยระดมทุน

ที่ ห้องประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานการฝ่ายฆราวาสและพระครูนิวิฐสีลสังวร เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานฝ่านสงฆ์ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการใช้เงินที่ได้รับบริจาคจากการประชาสัมพันธ์ระดมทุนผ่านเพจอีจัน และประชาชนในพื้นที่รวมเป็นเงินกว่า 16 ล้านบาท  โดยก่อนหน้านี้ทางอำเภอเวียงปาเป้าได้ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง ให้กับโรงพยาบาลจนเป็นผลสำเร็จ แต่ยังคงขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ห่างไกลโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ในการรักษาโรคทั่วไป  โรคความดัน โรคเบาหวานร่วมไปถึงและการฟอกไต จึงร่วมกับคณะสงฆ์พร้อมด้วยทุกภาคส่วนและเพจ"อีจัน"ในการขอรับบริจาคผ่านบัญชีของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ผูกกับบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขของโรงพยาบาล จนมียอดบริจาคเข้ามากว่า 16 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้การใช้เงินในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าจึงเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ  โดยมีตัวแทนทุกภาคส่วนร่วมประชุมกว่า 30 ท่าน 


      นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวว่าการประชุมในวันนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินที่ทางโรงพยาบาลเวียงป่าเป้ามีแผนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 9,863,900 บาท ส่วนที่เหลือจะจัดทำแผนจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดแคลนอื่นๆ ร่วมไปถึงซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนของเก่า ในขณะเดียวกันที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินจำนวน 5 คณะ ปรกอบด้วยคณะที่ปรึกษา, คณะอำนวยการ คณะควบคุม ดูแล บัญชีรับ-จ่าย ของธนาคาร, คณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและคณะควบคุมการดำเนินการเบิกจ่าย ในการควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนซึ่งการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดตึกใหม่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ด้วย   ในเบื้องต้นทางชมรมศิษย์เก่าวัดป่างิ้วร่วมกับชมรมรักเดินวิ่งเวียงป่าเป้า ชมรมปั่นจักรยาน ในการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งและปั่นจักรยานในวันดังกล่าวด้วย ในวันงานยังได้เชิญท่าน อาจารย์เฉิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นิมนต์พระอาจารย์ ว.วชิรเมธีและคุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ มาร่วมงานโดยในวันงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่คณะทำงานต้องร่วมประชุมหารือบรรจุไว้ในแผนดำเนินการ


    สิ่งเหล่านี้ทางอำเภอเวียงป่าเป้าได้ความอนุเคราะห์จาก"เพจอีจัน"ในการระดมทุนให้การดำเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ประสบความสำเร็จ ต้องขอกราบขอบพระคุณเพจอีจัน และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมที่ดำเนินการจัดหาทุนทั้งหมดในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันทางชาวอำเภอเวียงป่าเป้ามีความยินดีจะร่วมกับเพจจอีจันในกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนในประเทศ  ชาวอำเภอเวียงป่าเป้ามีความยินดีอย่างยิ่ง

จักรภัทร แสนภูธร รายงราน -รมณ ภัมรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.