อำเภอหนองบัว จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายประทีป  ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัวได้มอบหมายให้นางสาวขวัญใจ จันทร์ชีลอง ปลัดอำเภอหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอหนองบัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
   ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ 2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีความประสงค์ขอให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น
อำเภอหนองบัว จึงได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 ครั้งนี้ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ซึ่งมีผู้เข้าการอบรม แห่งละ 50 คน รวมมีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน โดยมีทีมวิทยากรให้การฝึกอบรม มีนายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุขเปรม หัวหน้าชุดฝึกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ นายวิษณุ สบายแท้ หัวหน้าวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกันฝึกอบรม
   ในการดำเนินโครงการมีระยะเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง ให้มีบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภคพล ครองสิน  รายงาน 087-8544888

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.