อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ให้ดำเนินงานตามภารกิจของกรมและให้คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยยึดหลักของความโปร่งใสสุจริตพร้อมรับการตรวจสอบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งองค์กรและตนเองทั้งในด้านของคุณภาพของงานและบุคลิกภาพ


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.