โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด" ณ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน กล่าวต้อนรับ นายสมาสภ์ ปัทมาสุคนธ์แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลแม่เปิน ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

         นายสมาสภ์ ปัทมาสุคนธ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาสาสมัครแรงงานได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการบูรณาการและร่วมมือกัน นำบริการด้านแรงงานไปสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ต้น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำแปลงผัดสวนครัว เพื่อเป็นคลังอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลแม่เปิน ชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์  มีแกนนำอาสาสมัครแรงงานในระดับตำบล 128 ตำบล 2 เทศบาลเมือง จำนวน 130 คน

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 088643594!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.