สำนักงานสถิติ เมืองสี่แคว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน และกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน และกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีนางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศ เป็นกลุ่มจังหวัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากร และเคหะแบบดั้งเดิม และจากฐานข้อมูลทะเบียน เช่นรูปแบบวิธีการตัวอย่างการดำเนินงานจากต่างประเทศ รวมทั้งให้ทราบถึงรายการข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนที่สำคัญของไทย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค จากการจัดทำสำมะโนประชากร และเคหะแบบดั้งเดิมในอดีต และกำหนดแนวทางในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียนในอนาคต เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทราบถึงเทคนิคการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการปรับทัศนคติและการพัฒนาทักษะพร้อมรับมือหากมีสถานการณ์วิกฤติ หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ


ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี จำนวน 87 คน

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.