จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมเปิดโครงการฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน เพื่อเตรียมพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นจิตอาสาภัยพิบัติและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน เกิดขึ้นมาได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.