พุทธอุทยานสวรรค์ จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกไม้มงคลยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการปลูกป่า ปลูกไม้มงคลยืนต้น อนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  ซึ่งโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยพระเทพปริยัติเมธี ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ดำเนินการจัดขึ้น โดยในกิจกรรม มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นไม้มงคล ได้แก่ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 87 ต้น และต้นแคนาจำนวน 28 ต้น  เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง)ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะนิสิต นักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ คณะจิตอาสาและศรัทธาสาธุชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


       สำหรับแผนงานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ บริหารจัดการตามแผนงานหลัก  ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างที่สำคัญ รวม 3 ส่วนงาน  ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์  วัดภัทรสิทธาราม  พุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์  และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  


            ด้านจัดสร้างองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  และเพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครสวรรค์ 


             นอกจากนี้โครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์อย่างได้น้อมนำ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เกี่ยวกับแก้มลิง  ซึ่งถือเป็นโครงการที่สำคัญ  เพื่อช่วยทำให้มีต้นทุน ในการอุปโภคบริโภคน้ำในฤดูแล้ง  กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ  แก่กิจการของโครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์และประชาชนในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง  และกักเก็บน้ำที่ไหลมารวมกันในฤดูฝน  เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดยในปี 2548 ถึง 2549 โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์  ได้ดำเนินการขุดอ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง) จำนวน 3 แห่ง  ประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)  หน้าพระอุโบสถวัดภัทรสิทธาราม  ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์มีปริมาตรความจุ  จำนวน 197,532 ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)   ด้านหน้าโครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์  มีปริมาตรความจุจำนวน 549,056 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)   หน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู  มีปริมาตรความจุจำนวน 411,700 ลูกบาศก์เมตร  รวมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงทั้ง 3 แห่ง  สามารถกักน้ำ มีปริมาตรความจุ จำนวน 1, 158,288 ลูกบาศก์เมตร


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!! ขับเคลื่อนโดย Blogger.