ผู้ตรวจการกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านช่าง มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการประสานงานให้บริการกับลูกค้าผู้รับบริการด้านช่าง สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.