อุทัยธานี - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมบรรยายเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63 โดยมี ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  บรรยายหัวข้อ อดีต กรุงสุโขทัย : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงศรีอยุธยา : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาราช 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1 4 5 รัชกาลที่ 9 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการทหาร และการบิน สายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ และการทูต ทรงตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ทรงสืบสานการสาธารณสุข ขวัญข้าว และสายน้ำ ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดิน อัครศาสนูปถัมภก ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระราชพิธีพยุหยาตรา ทางสถลมรรค และทางชลมารค พระราชพิธีมหาสมาคม การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ  จิตอาสาพระราชทาน การทำ CPR ( CARDIO - PULMONARY RESUSCITATION  ) ( การผสมผสานระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในปอด และการกดบริเวณหน้าอกข้างซ้าย ( ตำแหน่งหัวใจ ) เพื่อให้หัวใจทำการหมุนเวียนเลือดที่มีออกซิเจน การใช้เครื่อง AED ( Automated External Defibrillator ) หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และ การประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค​ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการจิตอาส​าพระราชทาน​ ภาค 3 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 50 คน และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง 50 คน รวมจำนวน 100 คน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.