เมืองสี่แคว ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 20/2563

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 20/2563 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากข้อมูลการแถลงข่าว ของ ศบค.เมื่อวานนี้(19 สิงหาคม 2563) ซึ่งถือเป็นการทำความใจและเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 6 (1.ตลาดนัด/ตลาด 2.สถานบริการ/สถานประกอบการ 3.สถานพยาบาล 4.สถานศึกษา)

โดยที่ประชุม ได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง คณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานสถานกักกันโรคแห่งรัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะได้มีการแต่งตั้งและออกตรวจประเมิน สถานกักกันโรคของรัฐ Local Quarantine ของจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป
   นอกจากนั้น ที่ประชุมมีมติ เรื่องการจัดกิจกรรมงานวิ่ง “หนึ่งหนอง สองเขา ครั้งที่3”  โดยขอให้ชะลอไว้ก่อน รอให้มีคำสั่งจาก ศบค.ให้ชัดเจน โดยให้ผู้จัดกิจกรรมฯนำเสนอมาตรการป้องกันฯ แบบ New Normal , มาตรการในการจัดการวิ่ง นำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอ “การ์ดอย่าตก” ให้มีการดำเนินการ ตรวจประเมินสถานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในจังหวัดนครสวรรค์ให้ประสิทธิภาพมากที่สุด


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.