นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จัดพิธีรับเทียนแห่งปัญญา สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 กลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีรับเทียนแห่งปัญญา สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก เห็นคุณค่าและสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน โดยผู้ริเริ่มพัฒนากิจการพยาบาลให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล "สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป" ซึ่งท่านได้อาสาสมัครไปช่วยดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงคราม และออกตตระเวนตรวจเยี่ยม รักษาและให้กำลังใจทหารในยามค่ำคืน โดยแสงของตะเกียงยามค่ำคืนเป็นดั่งดวงประทีปที่แสดงถึงความเอื้ออาทรแห่งวิชาชีพพยาบาล พิธีรับตะเกียงจึงเป็นประเพณีดีงามและมีคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล และเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล โดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์พยาบาล ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมระจิตร์ นิคมรัฐ


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!! ขับเคลื่อนโดย Blogger.