ผวจ.อุบลฯ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และไม่มีที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเดชอุดม จำนวน 6 หลัง


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นางยุภาพร  วิฑูรย์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม นายอำเภอเดชอุดม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส  และไม่มีที่อยู่อาศัย  จำนวน  6 หลัง ในพื้นที่อำเดชอุดม   ได้แก่ บ้านตามโครงการพระศรีสุระ-กาชาด-ราชสีห์-พชอ.ยิ้ม (บ้านเจ้าเมือง)  จำนวน  2 ราย คือ นางทองคำ ศรีสุข อยู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1   นางยืน ด้วงโสภา อยู่บ่านบ้านหนองบัวแดง   หมู่ที่ 2   และบ้านผู้ว่าฯ ปันสุข (พชอ.ยิ้ม)  นายนายธนวัฒน์ รัชตศิริไพศาล  บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10   ตำบลนาเจริญ  และมอบบ้านแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  ให้แก่ นางไพวรรณ แก้วยอดคง บ้านโนนหนองค้า บ้านเลขที่ 162  ตำบลโพนงาม  นายประกอบ วิเศษรอด  อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 6ตำบลโพนงาม    และนางอนงค์ศรี ทองเกิด  อยู่บ้านเลขที่ 24  ตำบลโพนงาม  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 


การดำเนินการก่อสร้างของบ้านชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนบประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัย  จำนวน 3 หลัง และธนาคารไทยพาณิชย์  โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 และจิตอาสา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาเจริญ ตำบลโพนงาม และประชาชน  และเทศบาลในพื้นที่สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนทั้ง  6 ครัวเรือน

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว ต้อย รอบรั้วภูธร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.