น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน "จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) ครั้งที่ 2/2563


นายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นเลขานุการ รายงานผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ภาคการเกษตร มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน 6,710 คน ภาคการท่องเที่ยวและบริการ มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน 1,245 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /OTOP มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน 1,308 คน รวมทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน จำนวน 9,263 คน ซึ่งเป็นผลการดำเนินการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับแรงงานในพื้นที่จังหวัดน่าน


       ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวฯ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง จัดเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


/////อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644//// 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.