กรุงเทพฯ-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะทำงานทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก ครั้งที่ 3/2563วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก ครั้งที่ 3/2563 และนายชัยณรงค์ มานยาซิ ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ชึ่งประธานได้ดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้วาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (1) ความคืบหน้า การทำถนนเชื่อมลำตามีร้องไห้ ให้ติดกัน (2) ความคืบหน้าการแจกพันธุ์ข้าวปลูกของศูนย์ข้าว ชุมชนแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง (3) ความคืบหน้าการขุดลอกคูคลองลัดเลาะเลา เชื่อมต่อลำกระทุ่ม (4) เงินกู้ตามโครงการของรัฐบาลแต่เกษตรกรเข้าไม่ถึง และ(5) ความคืบหน้าการบอกเลิกเช่านาของพื้นที่หนองจอก โดยคณะทำงานฯได้รับฟังและร่วมกันนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรต่อไป


 ** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.