อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ฝึกอบรมและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 63  เวลา 14.00 น.  นายศิริพันธ์ ขุ่มมด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 ณ.ศาลาประชาคมบ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยโดยมี พันตรี ทรงพล คำภู รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นำชุดครูฝึกเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัคร จำนวน 200 คนทั้งภาควิชาการ และภาคสนาม
        นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม
         ด้วยปัจจุบันภัยพิบัติมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ชุมชนและท้องถิ่นเป็นด่านแรกของการเผชิญเหตุการณ์ ดังนั้น จึงสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น     
                
         จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั้มหัวใจ การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และ การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดจิตสำนึกมีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งที่จะช่วยเหลือชุมชน สังคม ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการความสามัคคีในหมู่คณะ จิตอาสาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการร่วมมือร่วมใจกัน และวางรากฐานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่อไป   


ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.