อุทัยธานี-วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก

เมื่อเวลา 8.00 น.ของวันที่ 10 ส.ค.63 โดยมีนางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธีจุดเทียน จุดธูป บูชาพระรัตนตรัย ในวันกำหนดการวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม พระสงฆ์ 9 รูป พันจ่าเอกวัชรพงค์ ภาณุรัฐสินธรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสัก พ.ต.อ.โกศล ใจเพ็ชรดี ผู้กำกับสถานีภูธรลานสัก นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ลานสัก นายมนัส ชำนาญเกษรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน นางเฉลียว วัฒนธรรม กำนันตำบลน้ำรอบ นายสมเชาว์ ชโลธร กำนันตำบลทุ่งนางาม นางภัทรานิษฐ์ รัตนมณีพันธ์ กำนันตำบลลานสัก พร้อม นายชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านชายเขา ตำบลทุ่งนางามและผู้ใหญ่บ้านทุกๆตำบลของอำเภอลานสัก แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอลานสักที่ได้เข้าร่วมงาน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

นายอำเภอลานสัก ได้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและพี่น้องประชาชนทุกคนมีชีวิตที่เป็นปกติสุข เป็นความมุ่งหมายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีโดยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาในระบบฐานราก ของประเทศทุกมิติ ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินกิจกรรม ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลมีเสถียรภาพโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ วันกำนันผู้ใหญ่บ้านนับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน ในระดับพื้นที่ช่วยเหลือดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและเชื่อมโยงบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่วนในการนำนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ในการป้องกันและการควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้าน ส่งผลให้การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางวันกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนขอร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างความเจริญก้าวหน้ายังยืนให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.