ครบรอบ 128 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. อำเภอหนองบัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 128 ปี โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว  ปลัดอำเภอ พ.ต.อ.เอกชัย พัฒนาดี ผกก.สภ.หนองบัว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองบัว กำนันผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มองค์กรสตรีอำเภอหนองบัว กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธี
   ทั้งนี้อำเภอหนองบัวได้นิมนต์พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัวและคณะสงฆ์ในอำเภอหนองบัวมาประกอบพิธีสงฆ์ ทั้งนี้ได้นิมนต์พระครูนิวิฐปุญฺญฺากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) วัดห้วยด้วน(ธารทหาร)เกจิชื่อดังในอำเภอหนองบัว อายุ 99 ปี มาประกอบพิธีเจิมแท่นประดิษฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้บูรณะขึ้นมาใหม่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว เพื่อเป็นสิริมงคลกับข้าราชการและประชาชนในอำเภอหนองบัว
   วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลองจัดระเบียบการปกครอง ระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก นะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญ กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการปฏิบัติภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชนทั้งราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " 
   การมอบใบประกาศรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2563 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5 รางวัล
1. สิบตรีประสงค์ โอภาษี กำนันตำบลหนองกลับ
2. นางสมพร สุวรรณทอง แพทย์ประจำตำบลห้วยถั่วเหนือ
3.นายบำรุง จุ้ยโต สารวัตรกำนันตำบลหนองกลับ
4. นายส้มเกลี้ยง แสนเหมือน สารวัตรกำนันตำบลหนองกลับ
5. นายเที่ยง ยิ้มปาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยร่วม
   การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการและชุมชน
1. นายณรงค์ ฤทธิ์บำรุง กำนันตำบลบางบ่อ
2. นายรุ่งโรจน์ แสงศิริ กำนันตำบลห้วยถั่วเหนือ
3. นางดวงดาว คุปติปัญญา กำนันตำบลห้วยถั่วใต้
4.นายดาว บุญนุ่ม กำนันตำบลหนองบัว
5.นายสมนึก แก้วมาลา กำนันตำบลธารทหาร
6.  สิบตรีประสงค์ โอภาสี กำนันตำบลหนองกลับ
7.นายบรรยง แย้มกุล กำนันตำบลทุ่งทอง
8.นายจำลอง ช่วยอุระชน กำนันตำบลห้วยร่วม
9.นายวสันต์ พิมพ์สอน กำนันตำบลห้วยใหญ่
10.นายแอ๊ด แป้นไพศาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลวังบ่อ
11.นายศักดิ์ชาย แป้นไปศาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ
12.นายเสน่ห์ บุญบาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว
13.นายไสว ก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ
14. นางวันเพ็ญ คำดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งทอง
15.นายสุนทร พุดดารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลธารทหาร
16.นายสวัสดิ์ ครองสัตย์ ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยร่วม
17.นายไชยเชฐ คล้ายแจ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่
18.นายศักิ์ดา ตาบประดับ สารวัตรกำนันตำบลห้วยถั่วใต้
  จากนั้นนายอำเภอหนองบัวได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองบัวได้แก่ นายวิรัตน์ บัวมหะกุล และ ครูสยาม ศิริทัพ คณะกรรมการกองทุน รับมอบเงินทุนสมทบกองทุน นายอำเภออรุณวิไลรัตน์ อนุสาวรีย์รถแทรกเตอร์จำนวนเงิน 10,000 บาท และในอำเภอหนองบัว ได้มอบทุนชีวิต ตามโครงการอำเภอปันสุข ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากดำริของว่าที่ร้อยตรีธราธรแข่งขันนายอำเภอหนองบัวซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัว จึงได้จัดทำโครงการอำเภอปันสุข โดยแบ่งออกเป็น ทุนการศึกษา และทุนชีวิต จำนวน 5 ครอบครัว
1.ครอบครัวนางสาววันเพ็ญ บำรุงศรี อาชีพเกษตรกร มอบเครื่องพ่นยาจำนวน 1 เครื่อง มอบชุดนักเรียนให้กับเด็กหญิงณัฐฐาพร องค์อาจ และเด็กชาย ณฐภัค องค์อาจ
2.ครอบครัวนายดาวรุ่ง คงอุบล อาชีพค้าขายมอบรถพ่วงข้าง 1 พ่วง
3.ครอบครัวนายบาง โสดาพงษ์ อาชีพเกษตรกรมอบไก่พันธุ์ไข่ 20 ตัวพร้อมอาหาร
4. ครอบครัวนางดวงใจ ดีฉนวน อาชีพเกษตรกร มอบไก่พันธุ์ไข่ 20 ตัวพร้อมอาหารและมอบนมผงให้เด็กชายฉัตรชัย ดีฉนวน
5.ครอบครัวนายชม แหวนเพชรอาชีพเกษตรกรมอบไก่พันธุ์ไข่ 20 ตัวพร้อมอาหาร
   ทุนการศึกษาคือ ทุนที่อำเภอหนองบัวแจกให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอหนองบัวภายใต้" กองทุนวันพระปิยะมหาราช " โดยจะแจกในทุกวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี
ทุนชีวิต คือ ทุนที่อำเภอหนองบัวมอบให้กับครอบครัวยากจน ที่ประกอบอาชีพสุจริต ขยันขันแข็ง อดทน ต่อสู้ชีวิต ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม มีจิตสาธารณะ บุคคลในครอบครัวไม่ยุ่งกับยาเสพติดโดยจะมอบเป็นสิ่งของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

ภคพล ครองสิน/รายงาน 087-8544888


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.