ชลบุรี - ผบ.ทร.เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom โรงเรียนสัตหีบ โรงเรียนเอกชนต้นแบบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom กิจการโรงเรียนสัตหีบ สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก อรัญ นำผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี
พลเรือเอก อรัญ นำผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ กล่าวว่า โรงเรียนสัตหีบ เป็นกิจการหนึ่งของสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพเรือ ทั้งในและนอกประจำการที่ย้ายมารับราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนสัตหีบ แบ่งเป็น 2 พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 2,317 คน และห้องเรียน จำนวน 86 ห้องเรียน โรงเรียนสัตหีบ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479 ปัจจุบันครบ 84 ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการเรียนรูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงกลาโหม


ปีการศึกษา พ.ศ.2561 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000,000 บาท และบริษัท WHA คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนสัตหีบสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ ให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC ในระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็นค่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ จำเป็นต้องจัดหา ปรับปรุง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำตัญต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ ทั้ง 2 แห่ง 


โดยจัดหาอุปกรณ์ Smart Classrooms พร้อมติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น ห้อง Fully Smart Classrooms จำนวน 2 ห้อง ห้อง Moderatr Smart Classrooms จำนวน 2 ห้อง และห้อง Mini Smart Classrooms จำนวน 2 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะวิชา Coding ซึ่งโรงเรียนสัตหีบได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนนำรองของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล วิชา Coding เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเชิงระบบเป็นขั้นตอน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2563

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.