มูลนิธิชัยพัฒนาฝึกอบรมปฏิบัติจริงผู้ถูกคุมประพฤติประกอบอาชีพ

23 กรกฏาคม 2563  เวลา 0700-1600 น. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ทางมูลนิธิชัยพัฒนา  ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง จัดฝึกอบรมปฏิบัติจริงให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อสอนปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  จำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยทางนาย วีรชาติ จันทจร  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติฝาง ได้นำผู้ถูกคุมประพฤติที่ต้องการทำอาชีพให้กับตัวเองและทำงานอยู่บ้านและมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและขอห่างไกลยาเสพติด ได้มาทำการเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการเพาะเห็ด นางฟ้า เห็ดภูฐาน เห็ดหูหนู  เข้ารับการฟังบรรยายและเข้าศึกษาเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด โดยได้ศึกษาในพื้นที่จริง และสัมผัสของจริง ถึงผลผลิตและรายได้ที่ทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าส่งเสริมกับเกษตรกรพื้นที่สูง และยังให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจทุกวันที่มากันเป็นกลุ่มและสนใจที่จะทำการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยทางนายเกรียงไกร  ภิระบรรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้ความรู้เทคนิคการเพาะเห็ด นำชมผลิตผลเห็ดที่กำลังออกดอก ชมการเขี่ยเชื้อเห็ด การบรรจุถุงอาหารเห็ด การนึ่งอาหารเห็ด  การเขี่ยเชื้อเห็ดลงถุงอาหารเห็ด การบรรจุก้อนเชื้ออาหารเห็ดลงในเรือนโรง  ผลผลิตเห็ดที่กำลังออก  จากนั้นทางนายมนตรี  รักชาติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแปรรูปโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐาน โดยจัดฝึกทำการแปรรูปเห็ดทำเป็นแหนมเห็ด ใส้กรอกเห็ด  ข้าวยำเห็ด  ซึ่งสร้างความสนใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ ซึ่งได้มีผู้เข้าฝึกอบรมได้สั่งจองก้อนเชื้ออาหารเห็ด เพื่อจะนำไปเพาะเห็ดที่บ้านของตนเองโดยทางฝ่ายผลิตโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดทำก้อนเชื้อสำเร็จออกจำหน่ายสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นก้อนอาหารที่ทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วพร้อมที่จะออกผลผลิต ในราคาที่ถูกมากๆเหมาะสำหรับเกษตรกรที่สนใจนำไปบ่มเพาะในเรือนโรงที่บ้านได้เอง และสามารถเก็บรับประทานเองที่เหลือจำหน่ายได้อีกและถ้าออกมามากก็สามารถแปรรูปได้อีกเป็นการสร้างงานเสริมรายได้จากอาชีพหลัก หรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักก็ได้ซึ่งรายได้ดีด้วย ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้หาทางช่วยเหลือผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกคุมประพฤติ มาทำการฝึกอาชีพจัดหาทุนเพื่อประกอบอาชีพให้ยืม อีก ซึ่งทำให้หลายๆคนสามารถมีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
ภาพ/ข่าว นายสำราญ  แสงสงค์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.