กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร, นายสมศักดิ์ เพ็งจันทร์  รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 2, นายสุทิน อ่อนฟุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมง, นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเขตหนองแขม, นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเขตจอมทอง, นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเขตบางแค และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายนายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทวีวัฒนา และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาร่วมให้บริการแก่เกษตรกร รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่ได้นำสินค้ามาแสดง และจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

*การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย
** นายจรัญ  ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาเปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับเกษตรกร และผู้ที่เดือดร้อนในประเด็นปัญหาหลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ,หนี้สิน ,ที่ดินทำกิน ,แหล่งน้ำทำการเกษตร ,เงินทุน ,ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ พร้อมได้แจกพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เช่น พยุง มะขามฝักใหญ่ สะเดา และราชพฤกษ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าไม้ เพิ่มอ๊อกชิเจนในอากาศ และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  และแจกเอกสารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  การเข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้รู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป *** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.