ฉะเชิงเทรา- ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย (ดร.จิ) ผู้จัดการโครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน สนับสนุนโดย (สสส.)จัดอบรมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถิน ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน จัดอบรมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคุณชลิตา ไทยแก่น เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำลงพื้นที่เดินชมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ และอธิบายข้อมูลแต่ละฐานให้กับเกษตรกร อาจารย์  เจ้าของร้านอาหาร และผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


* การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภค ผัก ผลไม้อย่างพอเพียง หรือเพิ่มมากขึ้นตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก(WHO) อย่างน้อย 400 กรัม/วัน และลดหวาน มัน เค็ม พร้อมผลักดันให้เกิดมาตรการระดับท้องถิ่น/ชุมชนในการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างพอเพียง และรณรงค์การสื่อสาร การรับรู้ สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ อีกทั้งสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในการให้บริการอาหารและจัดการปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ ลดอัตราของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในวัยเรียน รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารและขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการ/นโยบาย การจัดอบรมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย โดยใช้กลไกครบห่วงโซ่ภาคี เกษตรกร ชุมชน ร้านอาหาร โรงเรียน และสร้างมาตรฐานกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาคน พื้นที่ ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล ซึ่งเครือข่ายมีความสำคัญสูงในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างเสริมกลไกที่จัดการมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ที่สร้างมาตรฐานให้ทัดเทียมสากล และสร้างความเชื่อมั่นจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ให้ผู้บริโภคต่อไป


  

-----สัมภาษณ์ ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน-----

** ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน
////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.