ยะลาแถลงข่าว ทุเรียนสะเด็ดน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

วันนี้ 21 ก.ค.63 ที่สวนทุเรียนเกษตรแปลงใหญ่ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา  นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา  นางผุสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา นายดือราเซะ ดือราเซะ ประธานศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนจังหวัดยะลา และนางเพ็ณนุรัต โพธิ์โพ้น ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา  และนางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ได้ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ทุเรียนสะเด็ดน้ำ พร้อมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียน ยะลาเมืองทุเรียน (Yala Durian City) การบริหารและจัดการตลาดทุเรียน การบริหารดำเนินการในรูปคณะกรรมการศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนจังหวัดยะลา และกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งลิ้มรสชาติของทุเรียน ในการแปรรูป ต่างๆ เช่น  ซาลาเปาทุเรียน ทุเรียนเชื่อม บัวลอยทุเรียน ไอศครีมข้าวเหนียวทุเรียน ชิฟฟ่อนหม้อแกงทุเรียน แกงส้มทุเรียน ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนฟรีซดราย ทุเรียนสด จากนั้นได้ปล่อยรถตู้คอนเทรนเนอร์ทุเรียนส่งจีน ซึ่งภายในบรรจุทุเรียน จำนวน 19 ตัน เพื่อเป็นสัญญาณในการส่งของออกทุเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดยะลา      

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  กล่าวว่า  ในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นแหล่งปลูกทุเรียนและมีปริมาณผลผลิตมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีคุณภาพ ปี 2563 มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 73,890 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 53,621 ไร่ ครัวเรือนผู้ปลูก 25,326 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 53,031 ตัน สร้างรายได้รวม 2,000 ล้านบาท โดยเนื้อที่ปลูกกระจายทั่วทุกพื้นที่ แหล่งปลูกที่สำคัญในพื้นที่อำเภอเบตง ธารโต และบันนังสตา ซึ่งเป็นพื้นที่สูงและภูเขา ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบบนภูเขา และทะเลหมอก โอบล้อมด้วยผืนป่า ฮาลาบาลา คือพื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดยะลา ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะทุเรียนคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี มีลักษณะพิเศษ คือ เนื้อแห้ง เหนียวนุ่ม รสชาติหอม หวาน ที่มีฉายาว่า “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา”ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา สร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนยะลา ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มที่เกษตรกรต้องการปลูกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยจังหวัดยะลา ได้กำหนด 1 ในยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา คือ ยะลาเมืองทุเรียน (Yala Durian City) กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดยะลา เป็นเมืองทุเรียนแห่งภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่ 1) พัฒนาขีดความสามารถของชาวสวนทุเรียน 2) รวมกลุ่มบริหารจัดการทุเรียน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนทั้งทางด้านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 4) สนับสนุนศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน และ 5) เป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.