กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการความรักษาความสงบ ภายในประเทศ กิจกรรมงานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2563 ที่แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนวิไลวรรณ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจในสัญญา ประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง การสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2563 โดยมีพันเอก วิโรจน์  หนองบัวล่าง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร


  
 * การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลอุปสรรคปัญหาการทำนาข้าวของเกษตรกร พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ จากส่วนราชการ และได้มอบปัจจัยการผลิตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอดการผลิต โดยมีนายปรารุส อรหัตมานัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ,นายปราโมทย์  เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  ,นายเดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นางดาราวรรณ  วิไลวรรณ เจ้าของศูนย์ฯ และผู้นำชุมชน พร้อมเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทำนาข้าวของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรแขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า น้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตร ชาวนาจึงต้องการน้ำในการปลูกข้าว  สำนักงานฯ ได้ลงจัดเก็บข้อมูลความตื้นเขินของคลองในพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และประสานหน่วยงงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขินเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรต่อไป 

    ----สัมภาษณ์  นายปราโมทย์  เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  ---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.