ทีมน่านท่องเที่ยว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจกิจการท่องเที่ยวด้วยการตลาดออนไลน์ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาทักษะ เทคนิคการทำตลาดผ่านระบบออนไลน์ สำหรับแข่งขันในยุคดิจิทัล ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดน่านโดย “ทีมน่านท่องเที่ยว” ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน, สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน, สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.), ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน (สธน.), และหอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะด้านการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน จำนวน 200 คน ได้แก่ กลุ่มโรงแรมที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก กิจการขนส่ง-รถเช่า กลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยว และกลุ่มมัคคุเทศก์ รวมทั้งชุมชนที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และกลุ่มเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การตรวจคัดกรองวัดไข้ กำหนดให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย บริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ การเว้นระห่าง และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนการอบรม 1 วันว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวและหยุดชะงัก จนกระทั่งได้มีการผ่อนคลายเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเปิดให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง ในหลายประเภทกิจการ กอปรกับเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยอาศัยการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อน ซึ่งเกิดการแข่งขันสูงของตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Domestic Tourism) โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่และการเสนอขายผ่านระบบออนไลน์ ในลักษณะ Digital Marketing และนักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยให้ความสำคัญกับด้านสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญ ดังนั้น ทีมน่านท่องเที่ยวจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์จึงได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนที่บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว/เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ให้สามารถดำเนินการทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ธุรกิจ ตลอดจนทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบ Digital Marketing สำหรับเสนอขายสู่กลุ่มเป้าหมายตามช่องทาง ๆ ได้ ภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

2.) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนที่บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว/เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีช่องทางการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน (Dynamic Network) และเป็นช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการ Voice of Stakeholder : VOS ด้วย

3.) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนที่บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว/เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในรูปแบบ Co-Creation (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมิน ร่วมพัฒนาต่อยอด)

พัชรินทร์ญา ละมัยกุล ถ่ายภาพ
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.