ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์     ที่  อาคารโถงชั้นล่างเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานีรัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงเห็นและให้ความสำคัญในด้านการแพทย์ และสาธารณสุขต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือป่วย ผู้บาดเจ็บฉุก เฉิน ถ้าสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมก็จะทำให้ผู้ป่วย มีโอกาสในการรอดชีวิต และรอดจากความพิการได้สูงขึ้นทั้งนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นการนำ ด้านสุขภาพ นำความรู้และทักษะ จากการอบรมมาช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้ ซึ่งผู้เข้าอบรม จะได้รับความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ เบื้องต้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา รวมถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่ในแต่ละกองงานของเทศบาล โดยมี คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหมดสติ ผู้บาดเจ็บอาการทางกระดูก การใช้ผ้าพันพยุงในบักษณะต่างๆ และการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจสมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.