อุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมจิตอาสา ณ บริเวณลานสะแก ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานีวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี พร้อมผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณลานสะแก ร่วมกับ นาย นุภาษ สันตยานนท์ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  นาย​ ชํานาญ แตงจุด หัวหน้าสํานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี นางสาว สุวัชรี ศรีกำพี้ ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ )  นาง สุดใจ น้ำสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  นาง สุทธิยา สัญญะเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยานาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี  นาย จงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขประจำตัว และจิตอาสาพระราชทาน ทุกหน่วยงานระดับจังหวัดอุทัยธานี และระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 261 คน ทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตชาวแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ บริเวณลานสะแก ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 261 คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

//////สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.