นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัย


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมบูรณาการสถานีพัฒนาที่นนทบุรี ในการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ” ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินสู่การปลูกพืชผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ซึ่งเป็นผลการดำเนินสืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลราษฎร์นิยมและดำเนินการสำรวจ รวบรวมและติดตามข้อมูลปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมของกลุ่มเกษตรกร ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพดิน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น จึงถือเป็นความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยได้รับการตรวจสอบคุณภาพดินและปรับปรุงบำรุงตามความเหมาะสมสู่การปลูกพืชผักปลอดภัยอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เสนอต่อสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ในการร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาการปลูกพืชผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อย่างยั่งยืนต่อไป
* ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.