กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก วัดใหม่กระทุ่มล้ม กรมป่าไม้ ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”โครงการต่อเนื่องของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระยะเวลา 10 ปีวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่วัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการต่อเนื่องของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระยะเวลา 10 ปี และเจ้าคณะแขวงลำต้อยติ่ง ,เจ้าอาวาสวัดใหม่กระทุ่มล้ม เข้าร่วมพิธีเปิด
โดยมีนายปรารุส อรหัตมานัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานกล่าวเปิด และนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1,นายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ,นายปฐมพงศ์ น้ำเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่  นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ,นายสุทิน  อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง ,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ,หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 และเกษตรพื้นที่เขตหนองจอกเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้  
  * เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ในประเทศมีจำนวนลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม ดินทรุดตัว ทั้งนี้เมื่อป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศ  สามารถดูดซับน้ำตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนกลับสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมพรรษาครบรอบ     60 พรรษา ในปี 2558  (โครงการต่อเนื่องของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระยะเวลา 10 ปี)

** สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีความแออัดของชุมชนเมือง การคมนาคม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดมลพิษขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเสมือนการสร้างปอดให้กับคนกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป
 ---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร---ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.