กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563


  
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 และนายสัมพันธ์ มีบรรจง ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานกิจการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้
* การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ ร่าง วาระการประชุมสภาฯ และกำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 เดือนกรกฏาคม 2563 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ พร้อมจะได้นำเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5/2563 ในเดือนกรกฏาคม 2563 เพื่อให้สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร---

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.