ระยอง-ตรวจติดตามมาตรการการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ‘New Normal’

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง นำโดย คุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยองต้อนรับ คุณสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง,คุณกิตติศักดิ์ พันธประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการจังหวัดระยอง,พจอ.เชษฐ์ ติ่งอินทร์ กอ.รมนจังหวัดระยอง เเละคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ได้เดินหน้าตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ของบมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก และส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมตาม ‘New Normal’ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” จากความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน หากจำเป็นต้องมาใช้บริการที่ศูนย์การค้า ก็มั่นใจได้กับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดที่เตรียมไว้รองรับ โดยได้จำลองสถานการณ์ให้เห็นในร้านค้าต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร, ศูนย์อาหาร, สินค้าเเฟชั่น,โรงภาพยนต์ เป็นต้น

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.