ระยอง-นายกโหงว เป็นประธาน การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง(นายกโหงว) ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง พร้อมด้วยนายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล ร่วมกล่าวทักทายกับผู้เข้ารับการอบรม จากนั้น สมาชิก อสม.เทศบาลนครระยองที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมาพร้อมรับฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
   บรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “กระบวนการจัดการพาหะนำโรคและการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย” และเรื่อง “New Normal การเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับ COVID-19” โดย นายชิงชัย โคกสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จากโรงพยาบาลระยอง
   และนางสาววิภูษิตา มั่นเกษตรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จากสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับช่วงหน้าฝน และให้ อสม.เทศบาลนครระยองทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมกับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เบื้องต้นกับประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
   ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม.เทศบาลนครระยองในทุกครั้ง ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรบ ณ ห้องประชุมอาคารพระปริยัติธรรมวัดลุ่ม(พระอารามหลวง)ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.