ชุมพร - จัดการประชุมประชาคมการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายพิเศษ บุญยืน กำนันตำบลท่ายาง และนายสุทธิพงษ์ บุญโยธิน ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ให้ความรู้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางคอย ตำบลท่ายาง อำเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในหัวข้อเรื่องการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาในด้านต่างๆ และการให้บริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็วอย่างยั่งยืน  จึงจัดเวทีจัดการประชุมประชาคม "การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่" ขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจำนวนมากเข้าร่วม ตำรวจ อาสาป้องกัน  อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้สื่อข่าว ประชาชนเข้ารวมจำนวนมาก

นายพิเศษ บุญยืน  กล่าวว่า ตนรักษาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ก่อนมาถึงวันนี้ ตนในฐานะผู้รักษาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางคอย ต.ท่ายาง ได้รับการประสานมาจากเทศบาลตำบลท่ายาง ให้ช่วยออกหนังสือเชิญชวนประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 บ้านบางคอย ต.ท่ายาง ทุกครัวเรือนได้ออกมาร่วมรับฟังประชาคมแนวทาง “การจัดตั้งหมู่บ้าน” ในพื้นที่ ซึ่งตนก็ออกหนังสือเชิญชวนจัดการประชุมประชาคมการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ เป็นการให้ความรู้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางคอย ตำบลท่ายาง อำเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ว่าได้มีผลดี เพื่อให้การพัฒนาในด้านต่างๆ และการให้บริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็วอย่างยั่งยืน  เพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่ก็ไม่พอให้บริการช่วยเหลือต่อความต้องของประชาชน ที่มีจำนวนประชากร 1,967 คน มีหลังคาเรือน จำนวน 1,085 หลัง ประกอบกับสภาพปัจจุบัน ได้มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้การดูแลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาด้านสังคม แก้ไขได้ไม่ทั่วถึง และในอนาคตข้างหน้า ทางหน่วยงานภาครัฐ มีแนวโน้ม จะจัดสรรงบประมาณลงหมู่บ้านโดยตรง จึงจัดให้ความรู้กับประชาชน เพื่อจะได้ พิจารณา การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ เพื่อรองรับความเจริญของหมู่บ้านต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.