กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประสานเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ผ่านระบบแอปพลิเค ชัน ZOOM (Zoom Video Conference)


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วม และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมการอบรมการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ผ่านระบบแอปพลิเค ชัน ZOOM (Zoom Video Conference) โดยมีนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมหัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ * การอบรมผ่านระบบแอปพลิเค ชัน ZOOM (Zoom Video Conference) ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้สามารถเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต และสามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ได้ด้วยตัวเอง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตลาดมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม  Lazada และ Shopee” ผ่านระบบวีดิโอ conference 
 ** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ประสานกลุ่มเกษตรกรที่ได้สนับสนุนขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล (แขวง) เป้าหมายของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการอบรมรับความรู้ในการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นการพัฒนาเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นและเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มยอดการจำหน่ายให้กับเกษตรกร และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ต่อไปข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
/////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.