กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563


วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 และนายสัมพันธ์ มีบรรจง ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานกิจการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้* การประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวาระเพื่อพิจารณา คือ (1) ร่าง วาระการประชุมสภาฯ และกำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 และวาระเพื่อทราบ คือ (1) (ร่าง) รายงานการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคาม 2563 (2) ปรับปรุงแผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่เดือนเมษายน กันยายน 2563 และ (3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติการประชุมคณะทำงานฯ พร้อมจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.