อำเภอเก้าเลี้ยว ขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นางสาวนิศมา คำอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งขององค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรรวมทั้งประชาชนทุกสายอาชีพ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น ณ บ้านสวนกล้วย บึงหลวง ด้วยการนำต้นกล้าพืชผักสวนครัว และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว มามอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารและปลอดสารพิษ และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.