ราชบุรี - ประชุมหาข้อแก้ไขข้อยุติ การออกเอกสารสิทธิที่ดินในจ.ราชบุรี

วันที่ 19 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลาง จ.ราชบุรี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 พร้อมด้วยนาย สมพงษ์ โสภณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 9 ที่ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมประชุม เพื่อรายงานข้อมูล และสภาพปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน

    โดยการประชุมช่วงแรก ส่วนราชการได้รายงานบทบาทหน้าที่ สภาพปัญหาเรื่องของที่ดิน การปกครองดูแล ผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ประเด็นความขัดแย้ง โดยมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ปริมาณความขัดแย้ง วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อสรุปผลภาพรวมส่งมาที่จังหวัด ให้คณะกรรมาธิการฯ ภายในระยะเวลา 7 วัน และนำเสนอปัญหา ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับ เสนอต่อสภาฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

    ทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ราชบุรี ได้เสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินที่คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากรวด ป่าเขาพอง ในต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี มีประชาชนร้องเรียน เรื่องการออกโฉนดที่ดินไม่ได้ และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การจัดสรรที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามเอกสารสิทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง อ.สวนผึ้ง ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำภาชี ในจ.กาญจนบุรี และจ.ราชบุรี ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการหารือพิจารณาจัดทำโครงการฯอยู่

    นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ให้ส่วนราชการ และชาวบ้านเสนอประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในที่ดินของ สปก.และที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ต.บ้านคา ต.บ้านบึง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ.สวนผึ้ง และอ.จอมบึง โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน พร้อมส่วนราชการ ร่วมรับฟัง และลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน รับทราบข้อเท็จจริง เพื่อยุติปัญหาข้อพิพาท และหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติวิธีต่อไป

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.