จัดหางานสุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว"


วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังยายมาก หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยนายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว" พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ว่างงาน แรงงานรอฤดูกาล คนพิการ และผู้ดูคนพิการ จำนวน 20 คนกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานรอฤดูเก็บเกี่ยวและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม ลดปัญหาการว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และให้ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพได้รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพและหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
นายพงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.