“โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” เป็นแห่งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๔ ม.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗ เข้าร่วมพิธีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular swab Unit) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” เป็นแห่งที่ ๑๗ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ ๒๐ โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว มีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ในเวลาเพียง ๓ วัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว มีนายประจญ  ปรัชญ์สุกล ผวจ.ช.ร., นายชลณัฐ  ญาณารณพ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG, นพ.ทศเทพ  บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๔๓ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย//_//_//////////
สราวุธ คำฟูบุตร/เชียงราย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.