กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทำเกษตรแบบครบวงจร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส


วันที่ 20 มีนาคม 256 ที่ชุมชมหมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ซึ่งทำการเกษตรแบบครบวงจร และน้อมนำปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่การเกษตร ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส โดยมีนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช
เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการครั้งนี้
* นายเดชา นุตาลัย กล่าวว่า ตนเองได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน วางระบบน้ำโดยขุดร่องน้ำรอบแปลงนาข้าว ตนเองมีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน รายปี รายได้เกิดจากนาข้าว และเก็บผลผลิตมะม่วงที่ได้ปลูกไว้ระหว่างร่องน้ำกับคันนา มีการเลี้ยงปลาเบญจพันธุ์ ทำนาไม่ขายข้าวเปลือก แต่สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขาย ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าขายข้าวเปลือกหลายเท่าตัว การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทำการเกษตรแบบพอเพียง ทำให้ความเป็นอยู่ไม่รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกสักเท่าไหร่ และตนเองได้จำคำพูดของท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พูดเอาไว้ว่า เกษตรกรเราต้องหาที่พิง เนื่องจากว่า ปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือทำนาก็ทำนาอย่างเดียวไม่มีการปลูกพืชหรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นไปด้วย เมื่อเซแล้วจึงไม่มีที่พิง จึงได้นำข้อคิดนี้มาปรับใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน และอยากให้เกษตรกรลองหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทย** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ โดยครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน เพื่อสร้างรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนของครอบครัว ผ่านสื่อทีวี รายการทุกทิศทั่วไทย  ทางไทยพีบีเอส  
*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


///////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.