ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงเปิดยิ่งใหญ่สอนวิชาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสเรียนฟรี ให้โอกาสเด็กตามแนวชายขอบชายแดนไทย – กัมพูชาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เด็กแห่สมัครเข้าเรียนคับคั่ง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา                               พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือต้องการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเป็นการจัดการศึกษาแบบให้ฟรี  ไม่แสวงหาผลกำไร เน้นสร้างอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนในพื้นที่  และพร้อมที่จะขยายการรับนักศึกษาไปยังประเทศกัมพูชา  โดยมี พระวินัยเมธี                                  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และได้ประกอบพิธีเจิมป้ายวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล                            ซึ่งนางชไมมาศ   ชาติเมธากุล ประธานบริษัท  สุขภัณฑ์คริสตินา(ประเทศไทย) จำกัด และประธานที่ปรึกษาอาวุโสวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน  48  ชุด                                    เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง มามอบให้กับวิทยาลัยและส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ร้องขอเพื่อนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติราชการ  มีการปลูกต้นไม้  พิธีทำบุญตักบาตร โดยมี ดร.อักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี   พ.อ.จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3  กองกำลังสุรนารี พร้อมด้วย นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ  นายประหยัด   ถิลา  วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ คณะครู นักเรียนมาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ความเป็นมาของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นั้น  สืบเนื่องจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  ได้เสด็จมา ณ วัดไพรพัฒนา ในปี 2558 ได้ดำริเรื่องการจัดการศึกษาด้านอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น  มูลนิธิหลวงปู่สรวง จึงได้ทำหนังสือขอใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้ จำนวน 114 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถานศึกษา ซึ่งที่ดินที่ขอใช้นี้อยู่ติดกับพื้นที่วัดไพรพัฒนาไปทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษอนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ โดยอาคารเรียนแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่เปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราว   จากนั้นอีกประมาณ 2 ปี จะย้ายไปสถานที่ของกรมป่าไม้ที่มอบให้วิทยาลัยใช้เป็นสถานที่ตั้งถาวร  ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้  ซึ่งตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวงและประชาชนทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกัน ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตรงตามพระราชดำริของพระองค์ท่านอย่างเต็มที่ต่อไป

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยในวันที่ 28 เม.ย. 2563  โดยอาตมาภาพเป็นผู้รับใบอนุญาต และในวันที่ 25 พ.ค. 63 ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                       5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ แล้วรวมทั้งสิ้น 225 คน ซึ่งในอนาคตวิทยาลัยแห่งนี้จะเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครบทั้ง 5 สาขาวิชา ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช.แล้ว  สามารถเรียนต่อในระดับ ปวส.ได้อย่างต่อเนื่อง
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า  ตนดีใจแทนลูกหลานคนชายแดนที่จะได้มีวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อสอนอาชีพที่สามารถนำความรู้จากการเรียนไปปฏิบัติงานได้จริง  เรียนอาชีพจะทำให้เด็กมีงานทำทันที  โดยเฉพาะมูลนิธิหลวงปู่สรวงก็สนับสนุนนักศึกษาที่มาเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทำงานหารายได้ในวันเสาร์-วันอาทิตย์  นอกจากได้เรียนฟรีแล้วยังมีชุดนักศึกษาให้ด้วย  ผู้เรียนก็ไม่ต้องจากบ้านไปเรียนไกล  หลวงพ่อพุฒท่านมีวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการศึกษามาตลอด    ที่ผ่านมาท่านให้ทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน และได้มอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆอยู่เสมอ    การเปิดวิทยาลัยในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนได้เรียนวิชาที่สนใจและถนัดเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพ  ได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง  เด็กจบออกมาถ้าได้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา ก็สามารถทำงานด้านการท่องเที่ยวได้เพราะวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

 ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษขับเคลื่อนโดย Blogger.