สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน


ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตามประกาศข้อ 7) ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด โดยมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน 200 บาท/คน (ส่วนที่เกินร้อยละ 70) มีสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับเงิน จำนวน 11 แห่ง จำนวนเงินรวม 94,200 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง ณ ห้องประชุมอมรินทร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.