การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 90 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษก เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
    ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น   ซึ่งในระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามฤดูฝนในปีนี้จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้ว โดยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563

    ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในห้วงนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่หน่วยทหาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ อุทกภัย, น้ำป่าไหลหลาก, ดินโคลนถล่ม และวาตภัย เป็นต้น โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ เตรียมความพร้อมของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถได้รับความช่วยเหลือ ทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
    ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ เมื่อเกิดเหตุ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้านหรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3  หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 242859 

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.